...

Obowiązuje od dnia: 28.07.2022

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (nazywana dalej „Polityką”) określa zbiór zasad przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez SJS S.A. z siedzibą w Krakowie (nazywana dalej „SJS” lub „my”), które zostały zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu www.sklep.sjs.pl (nazywanego dalej  „Serwisem”) oraz realizacją usług SJS.
 2. SJS, jako właściciel Serwisu, stawia nacisk na jak najlepszą ochronę prywatności. Mamy świadomość, że pełna informacja o działaniach podejmowanych na danych osobowych pozwoli Ci nam zaufać i w pełni wykorzystać możliwości naszego Serwisu. Z Polityki dowiesz się, jakie dane osobowe są zbierane i w jaki sposób przetwarzane, jakich standardów przestrzegamy oraz co robimy, aby zapewnić transparentność i rzetelność przetwarzania Twoich danych osobowych.
 3. Przed skorzystaniem z naszego Serwisu, zachęcamy Cię do zapoznania się pełną treścią niniejszej Polityki. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację standardów i procedur wynikających z Polityki Prywatności, więc jeżeli ich nie akceptujesz, powinieneś zaprzestać korzystania z naszego Serwisu. 
 4. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie Twojej prywatności i chronić Twoje dane osobowe. W tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania określone ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (zwanej dalej: „Ustawą”) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

II. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest SJS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000333645, NIP: 9451931797, REGON: 357740163, kapitał zakładowy: 400 000,00 zł, tel. +48 (12) 410-00-81, e-mail: buro@sjs.pl (zwana dalej także „Administratorem”).

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przed skorzystaniem z wybranych funkcjonalności Serwisu (np. rejestracją konta w Serwisie, dokonaniem zakupu Vouchera), zostaniesz poproszony o podanie pewnych danych osobowych, które będą niezbędne do tego celu.
 2. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Szanujemy Twoją decyzję. Pamiętaj jednak, że w przypadku niepodania niezbędnych danych osobowych, nie uzyskasz dostępu do wybranych funkcjonalności Serwisu.
 3. SJS staje się administratorem Twoich danych osobowych z chwilą ich uzyskania.
 4. Będziemy przetwarzać dane, które udostępnisz nam korzystając z Serwisu, dane niezbędne do świadczenia przez SJS oferowanych usług (takich jak realizacja zamówienia, rezerwacja i realizacja Vouchera, i inne), a także dane, które zbierzemy za pomocą plików cookie.
 5. Nieustannie doskonalimy nasz Serwis, dlatego podczas korzystania z witryny mogą być automatycznie gromadzone różne informacje o osobach przeglądających naszą witrynę. 
 6. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą albo jeżeli zezwalają nam na to przepisy prawa.

IV. JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

W związku z korzystaniem z Serwisu i realizacją przez SJS usług na Twoją rzecz, możemy przetwarzać poniższe dane:

 • Imię
 • Nazwisko 
 • Adres e-mail
 • Login
 • Hasło 
 • Numer telefonu 
 • Adres korespondencyjny
 • NIP
 • KRS
 • REGON  
 • Adres IP
 • Rodzaj urządzenia
 • Typ przeglądarki
 • Przybliżona lokalizacja
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Otwierane podstrony Serwisu
 • Czas spędzony na podstronach Serwisu
 • Inne dane, które nam podasz w związku z korzystaniem z Serwisu i realizacją usług

V. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług związanych z działalnością Serwisu i SJS oraz udostępnianych funkcjonalności Serwisu, ponieważ jest to niezbędne na potrzeby umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. w celu obsługi zapytań, które do nas kierujesz, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług oraz w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. w celach marketingowych – do wysyłania Ci naszych informacji handlowych. Takie informacje wysyłamy wyłącznie, kiedy wyrazisz na nie zgodę. Możesz ją wyrazić np. podczas rejestracji zaznaczając odpowiednie pole formularza (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 5. w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 6. w celach statystycznych, analitycznych i zapewnienia ciągłości działania Serwisu, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

VI. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

 1. Okres przetwarzania Twoich danych jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, będą przechowywane nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy. 
 3. Dane przetwarzane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (np. w zakresie podatków i rachunkowości, archiwizacji), będą przechowywane do czasu wypełnienia tych obowiązków zgodnie z przepisami prawa. 
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody (np. marketing), będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego będą przechowywane do czasu wygaśnięcia tego interesu.
 6. Możemy w każdej chwili ograniczyć czas przechowywania Twoich danych jeżeli uznamy, że dalsze przechowywanie jest niecelowe.

VII. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE?

Specyfika Serwisu oraz świadczonych usług sprawia, że w niektórych sytuacjach konieczne jest udostępnienie lub powierzenie Twoich Danych Osobowych innym osobom i podmiotom, w tym podwykonawcom, świadczącym określone usługi związane z działalnością SJS lub realizacją usług na Twoją rzecz. Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom świadczących dla SJS usługi księgowo-rachunkowe, podatkowe, prawne, doradcze, administracyjne, sekretariackie, informatyczne (w tym hostingowe i serwisowe). Możemy powierzać również Twoje dane spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo z SJS. Przekazanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów z podmiotami trzecimi. 

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Co do zasady, Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Administrator korzysta jednak z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych dotyczących zachowań użytkowników i sposobu korzystania z Serwisu w celu ulepszania jakości świadczonych usług oraz udoskonalenia doświadczenia użytkowników. Takie podmioty mogą prowadzić działalność i przetwarzać dane poza EOG. Nie jest również wykluczone, że zaczniemy w przyszłości korzystać z usług innych zewnętrznych dostawców spoza EOG na potrzeby związane z Serwisem lub świadczeniem usług na Twoją rzecz. W każdym przypadku przekazywania Twoich danych poza EOG, będziemy czynić to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności, na potrzeby każdego transferu danych, zapewnimy wdrożenie stosownego mechanizmu umożliwiającego taki transfer (np. przekazanie danych do kraju objętego decyzją Komisji Europejskiej o adekwatności poziomu ochrony danych, czy też w ramach umowy uwzględniającej aktualne Standardowe Klauzule Umowne).

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych, w związku z tym stosujemy standardy ochrony danych oraz zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Przyjęta przez nas Polityka Prywatności, którą dokładnie stosujemy, jest jednym z elementów wykorzystywanych przez nas zabezpieczeń. Wypełniamy również wszystkie wynikające z przepisów prawa obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze danych osobowych.

X. JAKIE MASZ UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARANYCH DANYCH?

 1. Pamiętaj, to Ty określasz jaki jest zakres przetwarzania danych. Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami, aby:
 • odwołać zgodę na przetwarzanie;
 • uzyskać informacje dotyczące przekazanych danych osobowych oraz sposobu ich wykorzystania,
 • uzupełnić lub sprostować Twoje dane osobowe,
 • żądać usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądać ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przenieść Twoje dane osobowe do innego administratora,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku, kiedy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.

2. Twoje prawa możesz realizować kontaktując się z nami mailowo pod adresem biuro@sjs.pl lub iod@sjs.pl.

XI. JAK MOGĘ BYĆ INFORMOWANY O PROMOCJACH I NOWOŚCIACH? 

 1. Co jakiś czas wysyłamy informacje o naszych produktach, promocjach, nowych rozwiązaniach czy też ofercie handlowej. Jeżeli chcesz otrzymywać takie informacje, możesz zapisać się do naszego newslettera. Postaramy się nie zaśmiecać Twojej skrzynki i wysyłać Ci naprawdę najciekawsze informacje o nowościach, promocjach czy wyjątkowych produktach i nowoczesnych rozwiązaniach.
 2. Podanie danych w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas realizacja zawartej umowy lub prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat działalności Administratora, w szczególności organizowanych wydarzeń, oferty, na które jako Użytkownik wyraził zgodę.
 3. W każdej chwili możesz chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość na adres biuro@sjs.pl lub korzystając z odpowiedniego linku zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu Twój adres mailowy zostanie automatycznie usunięty z bazy odbiorców newslettera.

XII. JAKIE DANE ZBEIRAMY AUTOMATYCZNIE?

 1. Nieustanie udoskonalamy nasz Serwis, dlatego podczas korzystania z niego możemy automatycznie zbierane różne informacje o użytkownikach. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie. Są to pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem. Pliki cookie pomagają zarówno Tobie, jak również nam. Ich celem jest dostosowanie zawartości Serwisu do Twoich osobistych preferencji, optymalizacji Serwisu oraz jego indywidualizacji. Pliki cookies umożliwiają również podtrzymanie sesji logowania w Serwisie, zapisują Twój koszyk, czy też ułatwiają wypełnianie formularzy. Nam umożliwiają tworzenia statystyk dotyczące korzystania z Serwisu, co pozwala nam na jego udoskonalanie.
 2. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące kategorie plików cookies:
  1. Niezbędne pliki cookie: są niezbędne do funkcjonowania Serwisu i umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu. Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki, ale Serwis nie będzie wtedy działać poprawnie. Niezbędne pliki cookies co do zasady nie przechowują Twoich danych osobowych, dlatego do korzystania z nich nie jest wymagana Twoja zgoda.
  2. Analityczne pliki cookie: umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu w celach analitycznych i statystycznych związanych z dostosowaniem Serwisu do potrzeb użytkowników. Te pliki cookie umożliwiają np. zliczanie wizyt i źródeł ruchu w serwisie, co pozwala na usprawnienie działania Serwisu. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre funkcje mogą stać się niedostępne. 
  3. Funkcjonalne pliki cookie: umożliwiają przechowywanie informacji, które zostały już dostarczone przez użytkownika i zapewniają większą wygodę w oparciu o ulepszone i bardziej spersonalizowane ustawienia.
 3. Nasz Serwis korzysta z następujących plików cookies:
NAZWA COOKIESOPISCZAS TRWANIAKATEGORIA
cookies acceptanceSłuży do informowania użytkowników o korzystaniu z plików cookie w witrynie1 miesiącNiezbędne
_ga_Służy do przechowywania stanu sesji2 lataAnalityczne
_gaSłuży do rozróżniania użytkowników.2 lataAnalityczne
Shop5Sesjana końcu sesjiNiezbędne
cookie_readInformacja o cookies2 lata od daty utworzeniaNiezbędne
Shoper5_lp-pl_PLOstatnio oglądane produktyNa koniec rokuFunkcjonalne
product_vote_56Ocena produktudobę po utworzeniuFunkcjonalne
poll_vote_1Odpowiedź na ankietędobę po utworzeniuFunkcjonalne
basketIteracja wersji koszykana końcu sesjiNiezbędne
shop_utm_sourceWeryfikacja efektów kampanii google lub facebook w ramach usługi shoper kampaniipo 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookieAnalityczne 
shop_utm_mediumWeryfikacja efektów kampanii google lub facebook w ramach usługi shoper kampaniipo 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookieAnalityczne 
shop_utm_campaignWeryfikacja efektów kampanii google lub facebook w ramach usługi shoper kampaniipo 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookieAnalityczne 
shop_scWeryfikacja efektów kampanii Google lub Facebook w ramach usługi shoper kampaniipo 90 dniach od ostatniego wejścia z adresu URL produktu działającego w kampanii lub po dokonaniu zakupu użytkownika, u którego zapisaliśmy cookieAnalityczne 
icFunkcjonalność pozwalająca w szybszy sposób prezentować zawartość witrynyna końcu sesjiFunkcjonalne

4. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. 

5. Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookie, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Serwisie.

XIII. DANE KONTAKTOWE

 1. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania i korzystania Twoich danych osobowych lub chcesz odwołać udzielone zgody, skontaktuj się z nami w jeden z następujących sposobów:
  1. listownie na adres: SJS S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Żeleńskiego 103, 31-353 Kraków;
  2. poprzez e-mail: buro@sjs.pl
 1. Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych poprzez adres e- mail: iod@dmt.com.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres Administratora.
 2. Inspektor Ochrony Danych jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych

XIV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana, w szczególności w razie konieczności dostosowania rozwiązań technicznych do zmieniających się warunków prawnych.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Zmiany w zakresie niedotyczącym przetwarzania danych osobowych wchodzą w życie w dacie publikacji lub w innym terminie określonym przez Administratora bez konieczności wcześniejszego informowania użytkowników. Zmiany Polityki w zakresie dotyczących przetwarzania danych osobowych wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora po uprzednim poinformowaniu użytkowników, których zmiana dotyczy. Jeżeli poinformowany użytkownik nie wyraża zgody na zmianę, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu i usług Administratora.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.